بسته بندی

اهمیت بسته بندی در سهم از بازار

بسته بندی در برگیرنده فعالیت‌هایی چون طرح ریزی و تولید ظرف یا جعبه هر محصولی میشود. امکان دارد بسته شامل نخستین (شیشه) باشد و بسته‌بندی بعدی مربوط به موردی باشد که بخ...
بسته بندی - فروشنده خاموش

انتظارات جدید در زمینه سبک زندگی

 هر نسلی از انتظارات و خواسته های مختلفی برخوردار است. روندهای جدیدی دائماً در حال رشدند، مانند دغدغه‌های محیط زیست طبیعی، مراقبت از حیوانات، سیاره بهتر، سبک زندگی ...