بازاریابی عصبی

وارد شدن از تمامی درها به یکباره برای فروش بیشتر

 واقع گرا باشید: سلاح نهایی ، همگرایی حواس است. اگر چیزی را که میبینیم ضمن شنیدن آن را بو هم بکنیم مغز اطلاعات مشابهی را از طریق سه کانال متفاوت دریافت می‌کند. برای مغ...