مثبت اندیشی

آیا مثبت اندیشی بیش از حد مدیران خوب است؟

آیا می‌توان بیش از اندازه مثبت فکر کرد؟ بله. به نحو بسیار مثبتی می‌توان بیش از اندازه مثبت فکر کرد. اخیرا طی واقعه‌ای نزدیک به 24 نفر از کسانی که خودشان را مثبت‌اندیش...