دوره های عمر سازمان

دوره طفولیت سازمان

اگر سازمان در دوره طفولیت تولید گرا باشد در دوره رشد سریع به بازار گرایش پیدا می کند. البته این چرخش به معنی ایجاد سازمان بازاریابی نیست بلکه چرخش به سمت فروش محصولات ...