روابط متقابل

 روابط متقابل و وابستگی

 اگر شما به دقت به رابطه خود با مشتریانتان نگاه کنید ممکن است بگویید که ما به مشتریان خود متعهد هستیم ما به مشتریان خود متعهد هستیم و ما به مشتریان خود متعهد هستیم. ام...