خلاقیت و نوآوری

نوآوری محصول

در سازمانهای پیشرو ، برنامه‌های خلاقیت و نوآوری، یکی از برنامه‌های عملیاتی اصلی محسوب می‌شوند.  البته بسیاری از سازمان ها علیرغم حضور در محیط های متلاطم، نمی توان...