اهمیت آموزش کارکنان سازمان

اهمیت آموزش کارکنان

  باور داشته باشیم فرایند آموزشی پیچیده است و مدیران، کارشناسان و مربیان و مدرسان یک دوره ی آموزشی باید قبل از آغاز هرگونه فعالیت آموزشی نسبت به پیچیدگی های وظایف خو...
کیفیت کاتالیزور بازار

کیفیت، کاتالیزور بازار

امروز تعریف های متفاوتی از کیفیت شده ولی سیر تحول و تکامل آن به جایی رسیده که دیگر تولید محصول و خدمت شامل مفهوم کیفیت نمی شود بلکه تمام فرآیندهای سازمان را در برمی گی...
مدیریت دانش

تبادل دانش

 ما به احتکار عادت کرده ایم و اعتقاد داریم چیزهای کمیاب با ارزش میشود. عدم تمایل برای تبادل اطلاعات به عنوان مثال پدیده شدیداً فرهنگی است. این در فرهنگ ما شدیداً متدا...
تمرکز بر بازدارنده ها

تمرکز بر بازدارنده ها، نه هزینه ها

 بهبود مستمر موضوع حیاتی در قرن بیست و یکم خواهد بود، زیرا هر جا که نگاه می کنیم رقابت شدیدتر شده است.   پیشرفت فناوری عامل اصلی در رقابت است . به طوری که محصول تولیدی ...