مهندسی ارزش

مهندسی ارزش نگرش نجات صنعت در ایران

مهندسی ارزش یک روش مدیریتی بسیار قدرتمند است برای اصلاح و بهبود طرح ها،  فرآیندها و افزایش بهره‌وری و به معنای تغییر شرایط بهبود از آنچه تاکنون بوده به آنچه باید باش...
تمرکز بر بازدارنده ها

تمرکز بر بازدارنده ها، نه هزینه ها

 بهبود مستمر موضوع حیاتی در قرن بیست و یکم خواهد بود، زیرا هر جا که نگاه می کنیم رقابت شدیدتر شده است.   پیشرفت فناوری عامل اصلی در رقابت است . به طوری که محصول تولیدی ...