هنر پرسیدن

هنر پرسش

 استفاده از پرسش، کارکردهای مختلفی دارد. هدف کسب اطلاعات است. گاه ممکن است پرسشی برای تاکید بیشتر بر گفته های قبلی باشد و با طرح آن در انتظار پاسخ نباشیم. گاه پرسشها د...