اهمیت کیفیت

کیفیت

     كیفیت باید از دیدگاه مصرف كننده بررسی شود. بنا به یك تعریف: كیفیت یعنی آن چیزی كه ارزش محصول را در نزد مشتری بالا ببرد. بعضی از جنبه های كیفیت از قبیل : كارآیی محصو...