بازاریابی انسان گرا

بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

” ساخت برند های اصیل که باید همانند دوست باشند.” در ادبیات بازاریابی اخیر مشتریان همیشه در مقام قدرتمندترین بازیگر به تصویر کشیده شده‌اند. با این حال بازاریابا...
ایجاد رابطه سودآور با مشتری

ایجاد رابطه سودآور با مشتری

”  اداره کردن تقاضا یعنی اداره کردن مشتریان. “ تقاضا معمولاً از دو گروه به وجود می‌آید: مشتریان جدید و مشتریان قدیمی. بازاریابی سنتی، در تئوری و عمل، همواره بر ج...
ارزیابی برند

ارزشیابی و انتخاب برند

گزینه های ارزیابی برند  برای انتخاب در بین برند ها مصرف کننده باید تصمیم بگیرد کدام یک از معیارهای ارزشیابی را مورد استفاده قرار دهد و به نوعی اصل  تصمیم گیری را به ک...