مدیریت بر اساس اهداف

محاسن و معایب مدیریت بر مبنای هدف

 تجربه های کسب شده از کاربرد روش های مدیریت بر مبنای هدف حاکی از آنند که این روش محاسن و معایب متعددی دارد.  محاسن مدیریت بر مبنای هدف:  توسعه مجاری ارتباطی کارکنان و ...