مشاوره در کسب و کار

مشاوره در کسب و کار

مشاوره به معنی همکاری و همراهی کردن، اخذ رأی و نظر تخصصی دیگران برای انجام کاری، حل مسئله ای، پیشگیری از وقوع حالتی خارج از کنترل و همچنین کنترل شرایط جاری است. در نگا...
صفات شخصیتی

پنج صفت شخصیتی مهم

بسیاری از روانشناسان معتقدند که ساخت اصلی شخصیت آدمی به وسیله ی پنج صفت کلی نشان داده می شود که عبارت اند از: (1) برونگرایی، (2) خوشایندی، (3) وظیفه شناسی (با وجدان بودن)، (...
تیپ رفتاری و مدل رفتاری

صفات و نیازهای شخصیتی

یکی از روش‌های مطالعه ی تفاوت‌های فردی در شخصیت آن است که ببینیم چگونه مردم در صفات شخصیتی مهم، با یکدیگر تفاوت دارند. سالها قبل، هنری موری (1938) فهرستی از نیازهای انس...
مدیریت منابع انسانی

سنخ شخصیتی و انتخاب شغل

تفاوت فردی در شخصیت می تواند بر انتخاب شغل نیز اثر بگذارد. بر اساس نظریه ی هولند مردم تمایل دارند شغلی را انتخاب کنند که با شخصیت آنان همخوانی داشته باشد(هولند،1973) علا...