آموزش، عامل موفقیت تحریک پذیری تغییر

آموزش، عامل موفقیت کلیدی برای تحریک تغییر

 آموزش ضمن کاهش استرس ابزار ضروری برای تحریک تغییر است. آموزش غلبه بر واکنش های طبیعی مغز نسبت به ناشناخته ها یا عدم مشابهت ها و نحوه ایجاد استرس کمک میکند. دنیس کسلر ...