نامگذاری و ساختار سازمانی در اقتصاد عاطفی

نامگذاری و ساختار سازمانی در اقتصاد عاطفی

برقراری ارتباط میان ایده ها و نظرات ارائه شده در حیطه سازمان و بازار به ساده ترین روش ممکن در اقتصاد مصرف‌کننده محور جدید از چنان جایگاهی برخوردار شده است که شایسته ...