تاثیر تصمیم گریری خرید از فردی به اجتماعی

تاثیر تصمیمات خرید از فردی به اجتماعی

 هنگام تصمیم گیری برای خرید مشتریان عموماً تحت تأثیر ترجیحات فردی و همچنین نیاز به انطباق اجتماعی هستند . میزان اهمیت هریک از این دو عامل از فردی به فرد دیگر متغیر اس...