شخصیت نام تجاری

 استفاده از شخصیت در مباحث علمی بازاریابی

 اغلب مصرف کنندگان از کالاهایی استفاده می کنند که تا حدودی نقطه ضعفهای شخصیتی آنها را بپوشاند. به همین علت، اگر یک آدم محتاط و ترسو ،یک اتومبیلی پرقدرت و سریع بخرد هن...