استخدام صحیح

استخدام موفق

  یکی از مهمترین وظایف مدیریت هر سازمان آن است که با اختصاص بودجه ی کافی و جلب همکاری متخصص روانشناس کار و به ویژه روانشناس کارکنان، شرایطی را به وجود آورد تا بهترین ا...
صفات شخصیتی

پنج صفت شخصیتی مهم

بسیاری از روانشناسان معتقدند که ساخت اصلی شخصیت آدمی به وسیله ی پنج صفت کلی نشان داده می شود که عبارت اند از: (1) برونگرایی، (2) خوشایندی، (3) وظیفه شناسی (با وجدان بودن)، (...
تیپ رفتاری و مدل رفتاری

صفات و نیازهای شخصیتی

یکی از روش‌های مطالعه ی تفاوت‌های فردی در شخصیت آن است که ببینیم چگونه مردم در صفات شخصیتی مهم، با یکدیگر تفاوت دارند. سالها قبل، هنری موری (1938) فهرستی از نیازهای انس...
مدیریت منابع انسانی

سنخ شخصیتی و انتخاب شغل

تفاوت فردی در شخصیت می تواند بر انتخاب شغل نیز اثر بگذارد. بر اساس نظریه ی هولند مردم تمایل دارند شغلی را انتخاب کنند که با شخصیت آنان همخوانی داشته باشد(هولند،1973) علا...