ارتباط موثر

ارتباط موثر متناسب با تیپ رفتاری

 آیا این برایتان آشناست؟  تا حالا شده که صحبت کنید و اتفاق بیفتد مشتری احتمالی تان به کارهای شما نیاز دارد. (و شما درست همان موقع محصولتان را به او معرفی می کنید). به شد...