آموزش و بالندگی

آموزش و بالندگی

برنامه آموزشی کارکنان ابتدا براساس نیازمندی های آموزشی ، در ویژگی های شغل مدون می گردد و همچنین هر گاه از نظر علمی و توانمندی و مهارت فرد در انجام کار کمی و یا نقصانی مشاهده شود لازم است که وی جهت کسب توانمندی های لازم در دوره های آموزشی ضمن خدمت و یا بازآموزی شرکت نماید. که در بیشتر موارد این دوره ها منجر به پیشرفت و رقابتی شدن کار گردیده و کارمند هم صلاحیت های لازم را جهت ترقی به رده بالاتر سازمانی کسب می نماید.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی