ارتباط موثر

ارتباط موثر

اگر چه نحوه ارتباط برقرار كردن با افراد مختلف در انواع موقعيت ها، متفاوت مي باشد اما اصول ارتباط در موقعيت هاي مختلف زندگي اعم خانوادگي- شغلي و اجتماعي و… يكسان است. با فراگيري اين اصول و حذف موانع ارتباطي امكان تعميم يكي به ديگري وجود دارد.

 

 

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی