از کارگران تا دانشگران

ارایه فن آوری های پیشرفته سبب شده از تعداد مشاغلی که نیازمند مهارت کم می باشند کاسته و بر تعداد مشاغلی که نیاز به تخصص دارد افزوده است . به طور کلی از این تغییر به نام تغییر کارگران تا دانشگران یاد می شود (دین و اسنل ، 804-776، 1991، کیچل ، 52-38، 1993) در بسیاری از موارد کارکنان فعلی برای پذیرش نقش ها و مسئولیت های جدید باید آموزش مجدد ببینند. افرادی هم که به واسطه خودکار شدن دستگاه ها از کار بیکار شده اند نیازمند آموزش مجدد هستند.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی