ترک عادت !!

ترک عادت - کسب و کار
چرا خلاقیت نداریم ؟
چرا سرعت پیشرفت در کسب و کار بسیار پایین یا ناچیز است ؟
امروز هر کسب و کاری دارای ادبیات مخصوص به خود است ، بنابراین عادتهای کاری خود را وارد کسب و کار جدید نکنید . 
نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی