تعاریف مختلف از تبلیغات

advertising

تبلیغات جمع تبلیغ است و تبلیغ به معنی ابلاغ کردن، بیان کردن و معرفی کردن می باشد . بنابراین می توان گفت تبلیغات به معنی مجموعه روش هایی است که با پیام دادن، معرفی کردن، نشان دادن و بر شمردن محاسن و موارد استفاده یک کالا یا خدمت و حتی یک ایده، در مصرف کننده یا مخاطب احتمالی انگیزه و کشش ایجاد نموده و در انتخاب او اثر می گذارد.

 

فرهنگ آمریکانا، تبلیغات را به نحوه زیر تعریف می کند:

تبلیغات (تجاری) شامل کلیه فعالیت ها و ارسال پیام های سمعی و بصری یا صوتی و تصویری است که با پرداخت وجه، مردم (مخاطبین) را به طریقی به کالا، خدمت یا ایده خاصی علاقمند و موافق می سازد.

فرهنگ بریتانیکا تبلیغات را چنین معنی می کند:

تبلیغات به معنی تمام کوشش هایی است که به منظور تدارک و انتشار آگاهی ها با هدف مثبت نشان دادن مصرف یک کالا یا استفاده از یک خدمت، از سوی یک مرجع غیر شخصی (آژانس تبلیغاتی) و برای افزایش فروش آن کالا یا خدمت یا ابتکار صورت می گیرد و آن کار باید در خدمت رونق بخشیدن به یک فعالیت باشد.

نقش تبلیغات

خلاصه اینکه : تبلیغ بیان بلوغ است و بلوغ کالا یا خدمت به معنی برخورداری از صفات و ویژگی های مورد نظر مشتری و تمایز آن صفات نسبت به رقبا است و اگر کالا یا خدمتی بدون برخورداری از صفات و ویژگی های مثبت ((تبلیغ)) شود در حقیقت ((اغوا)) یا گول زدن مشتری و مخاطب انجام شده است .

ارتباطات ، مکانیسم اصلی تبلیغات است.

برای اینکه از چند و چون طراحی و تهیه یک پیام تبلیغاتی چه در قالب یک تیزر تلویزیونی یا یک طرح مطبوعاتی آگاه شوید لازم است با اصول ارتباطات (Communications) آشنا شوید ، زیرا تبلیغات یک فعالیت ارتباطی است و ارتباط یعنی پیام دادن و جواب گرفتن.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی