تیم

تیم سازی

سوای اینکه بچه چندم خانواده هستید در نظر بگیرید بچه سوم خانواده  چه مزه ای دارد، شما در انتخاب افرادی که دور و برتان هستند دخالت نداشته اید. وقتی به دنیا آمدید آنها همه آنجا بودند، از آن بدتر هیچ بعید نیست که یکی دو تا از آنها از دیدن شما چندان خوشحال نبوده باشند و خلاص شدن از شر حتی یکی از آن ها معمولاً غیر ممکن است. گرفتن شغل جدید و نگه داشتن بیشتر مشاغل مشابه به همین است. صاحبان شرکتها می توانند مقداری از استقلال عمل شخص را از نظر وظایف محوله زمان و فن از او بگیرند.

 اما حساب استقلال عمل در مورد تیمی که با آن کار می کنید جداست. این یکی از دلایلی است که مردم به کارآفرینی گرایش پیدا می کنند. چون این فرصت نصیبشان می‌شود که تیمی برای خود تشکیل دهند. اما حتی در محیط های سنتی تر ، هرچند هنوز تا کمال مطلوب ، راه درازی در پیش است برخی سازمان‌ها دارند مزایای آزادی انتخاب افرادی را که با آنها کار می‌کنند که کشف می کنند.

کار تیمی

برای مثال در فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی آلی هول فود افرادی که اسم مسئول هر واحد هستند نیروی جدید استخدام نمی کنند، این وظیفه بر عهده کارکنان واحد است. پس از آنکه داوطلب کار، در یک گروه به مدت ۳۰ روز آزمایشی کارکرد، هم گروه های او رای می دهند که آیا این شخص به طور تمام وقت استخدام بشود یا خیر؟ در فیسبوک مهندسان تازه استخدام شده شش هفته را در اردوگاه مهندسی به ویروس گیری برنامه های نرم افزاری آشنا شدن با فرهنگ شرکت و ملاقات با همکاران سپری می کنند .پس از آن که با تیم‌های مختلف شرکت مصاحبه کردند تصمیم می گیرند به کدام تیم ملحق شوند.

به عبارت دیگر فیس‌بوک افراد مستعد را انتخاب می‌کند و این افراد مستعد تیم خود را انتخاب می‌کنند.

این ابتکار عمل ها معمولاً در سلسله مراتب سازمانی جاری است و افرادی با علاقه مشترک را نه تنها در یک واحد بلکه در سراسر سازمان به هم پیوند می دهد. همانطور که بهارات مدیراتا  از مهندسان گوگل به نیویورک تایمز گفت: چنانچه ۲۰ درصدایده شما محصول جدیدی باشد معمولاً مثل آب خوردن می توانید فقط چند تا آدم را که مثل خود شما فکر میکنند پیدا کنید رمز نویسی برنامه را شروع کنید .
به گفته مدیر راتا ” و وقتی تغییر نظام مند در سازمان چیزی است که به دنبالش هستید آزادی عمل برای انتخاب تیمی که با آن کار می کنید حتی مهم تر است “. این تلاش ها مستلزم تشکیل چیزی است که مدیریت آنها نام آن را گروهک گذاشته است. 

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی