تیپ های رفتاری در شخصیت های کارتونی

تیپ های رفتاری در کارتون

 

 

برای شناسایی تیپ رفتاری و ارزیابی واکنش ها به کنش های محیطی در چهار بعد نیروی انسانی را مورد ارزیابی قرار دهید که شامل موارد ذیل می‎باشد:

1- نوع برخورد ما با دنیا چگونه است و انرژی خود را به کجا راهنمایی می کنیم؟ ( درونگرایی یا برونگرایی ) 

2- نوع اطلاعاتی که اغلب متوجه آن می شویم؟ ( حسی یا شمی )

3- چگونه تصمیم گیری می کنیم؟ ( فکری یا احساسی ) 

4- آیا ترجیح می دهیم در شرایط با ساختار کار کنیم یا شرایط خود به خودی را ترجیح می دهیم؟ (داوری کننده یا ملاحظه کننده)

تیپ رفتاری در شخصیت کارتونی

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی