سبک های رهبری در سازمان

رهبری سازمانی

سبک رهبری شما چیست؟
رهبر باید بتواند بر رفتار دیگران تاثیر بگذارد. رهبران باید با این توانایی چه کنند؟
 به بیان دیگر وظایف رهبران چیست؟

 

اغلب جامعه شناسان دو گونه رهبری را از هم متمایز کرده‌اند

رهبری سازمان دهنده و رهبری روحیه بخش.

 رهبری سازمان دهنده رهبری است که به گروه سازمان و کسب و کار جهت می‌دهد، اهداف آن را ترسیم می کند، راه های رسیدن به هدف ها را مشخص می کند و مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد.

اما رهبری روحیه بخش آن است که می‌کوشد احساس هماهنگی و حسن نیت در گروه ایجاد و از بروز شکاف و دو دستگی جلوگیری کند روحیه پیروان را بالا نگه دارد.

 به بیان دیگر، رهبران اهداف حرکت جامعه یا سازمان را روشن می کنند، درباره شیوه برخورد با دیگران و مسائل تصمیم می گیرند، وضع موجود را بر اساس ارزش های خود، جامعه یا سازمان تحلیل می کنند، تصویری از آینده و جامعی بهتر ترسیم می نمایند و هواداران خود را متقاعد می کند که حرکت پیروز خواهد شد.

بدین ترتیب هم عمل سازماندهی را بر عهده می گیرند و هم وظیفه روحیه بخشی را انجام می‌دهند و از افول حرکت سازمان جلوگیری می کنند و راه پیروزی آن را هموار می کنند.

 پس از حصول به اهداف مذکور نیز برای حفظ نظام جدید و پاسداری از اهداف حاصل تلاش می کند. در الگوی سرآمدی سازمانی در مورد وظایف رهبری آمده است:
 رهبران سازمان سرامد در حرف و عمل، الهام بخش کارکنان برای تلاش در جهت سرآمدی سازمان هستند، چشم انداز دقیقی از آینده سازمان برای آنها رسم می‌کنند، در رسیدن به اهداف سازمانی با ثبات و محیطی فراهم می‌کند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند.
 در برخی متون علم مدیریت اشاره شده است که مدیریت وظیفه هدایت سازمان را نیز بر عهده دارد که شامل سه “بخش رهبری انگیزش و ارتباطات” است.

سبک های رهبری در سازمان

 سبک رهبری:

سبک رهبری به معنی روشی است که رهبر در اختیار دارد تا از نفوذش برای کسب اهداف  استفاده کند. نفوذ در دیگران مستلزم داشتن قدرت است، لذا منشاء رهبری به دو دسته تقسیم می شود:
 ۱. قدرت اعتبار و مقام که شامل توانایی تشویق و تنبیه می گردد.
 ۲. قدرت شخصی مرکب از قدرت ذاتی و قدرت اکتسابی از دانش و مهارت.

 مطالعه ویژگی های فردی برای تعیین رهبری و صنعتهای  آن، نتایج عمده‌ای نداشته است و پژوهشگران نتوانستند یک  ویژگی یا مجموعه ای از صفات مشخص را که بتوان برای تمایز رهبران از غیر رهبران به کاربرد اعلام کنند. از این رو پژوهشگران بر رفتار رهبران تمرکز می‌کنند و به دو نوع متمایز می رسند:

 ۱. سبک آمرانه ( تاکید بر وظیفه)

 ۲. سبک آزادمنشانه (تاکید بر روابط انسانی)

شما چه سبکی دارید ؟ 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی