مشخصات راست و چپ مغزها

راست و چپ مغز

امروزه خیلی ها به دنبال موفقیت می گردند، اما هیچگاه موفقیت با عدم آگاهی و عدم شناخت فردی شکل نخواهد گرفت،
زمانی مسیر موفقیت و تعالی فردی را بدرستی طی خواهیم کرد که شناخت و آگاهی مناسبی از رفتار ، عملکرد، قابلیت ها و استعدادهای خویش داشته باشیم .
یکی از این موهبت های الهی، شناخت از عملکرد مغز می باشد و استفاده بهینه از منبع شگفت انگیزی که به هر انسانی هدیه شده است .
در این بحث به مشخصات دو نیمکره چپ و راست مغز می پردازیم:

 

مشخصات غالب راست مغزها:

* دیداری – تمرکز بر تصاویر و الگوها.

* درک مستقیم و شهودی – پیروی از احساسات.

* حافظه تصویری – توسط یادداشت و یا ترسیم موضوعات می توان آنها را به خاطر سپرد.

* پردازش افکار بطور همزمان صورت می گیرد.

* اطلاعات را به یکدیگر ارتباط می دهد.

*  ابتدا به کلیات و سپس به جزئیات میپردازد.

* سازمان نیافته می باشد.

* تداعی آزاد دارد.

* بسیار در جستجوی استدلال بوده و بدنبال علل قوانین است.

* فاقد حس زمان است.

* در تلفظ و یافتن واژه ها مشکل دارد.

* از لمس اشیاء لذت میبرد.

* در الویت بندی مشکل دارد. ناگهانی و بدون اندیشه اقدام به کاری می کند.

* هنگام صحبت کردن دستان خود را حرکت می دهد.

* به چگونگی بیان سخنی توجه میکند و نه به مضمون آن.

راست و چپ مغز

مشخصات غالب چپ مغزها:

شفاهی – تمرکز بر واژه ها، نمادها و ارقام.

* تحلیل گر- پیروی از منطق.

* برای بخاطر آوردن از واژه ها سود می برد – اسامی را بجای چهره ها بخاطر می سپارد.

* پردازش افکار بطور متوالی و ترتیبی صورت می گیرد – مرحله به مرحله.

* استنتاج منطقی از اطلاعات بعمل می آورد.

* ابتدا جزئیات را بررسی کرده سپس به کلیات دست می یابد.

*  بسیار سازمان یافته میباشد.

* علاقه مند به تهیه فهرست و برنامه ریزی.

* معمولا بدون تحقیق و کورکورانه از قوانین تبعیت می کند.

* در پیگیری و حفظ زمان کار آمد است.

* تلفظ و فرمول های ریاضی به سهولت به خاطر سپرده می شود.

* از مشاهده اشیاء لذت می برد.

* از پیش برنامه ریزی می کند.

* هنگام سخن گفتن بندرت از اشارات و حرکات دست استفاده می کند.

* به مضمون سخن توجه میکند و نه به چگونگی بیان آن.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی