ارتباطات عمودی در سازمان

ارتباطات عمودی در سازمان

از آنجایی که ارتباطات عمودی رایج ترین نوع ارتباط در سازمان های سلسه مراتبی اند بی مناسبت نیست که در این جا بهاین نوع ارتباط اشاره شود. در این الگو ارتباطات از بالا به پایین و از پایین به بالا هستند. هدف ارتباطات بالا و پایین هدایت، آموزش، اطلاع و ابلاغ دستورات مقامات مافوق به کارکنان زیر دست است.

هدف ارتباطات پایین به بالا ارائه گزارش ، پیشنهاد، ادای توضیحات و در خواست های گوناگون است. در ارتباطات عمودی پایین به بالا در صورتی که زیر دست دریابد بالا دست نسبت به پاره ای اطلاعات واکنش منفی از خود نشان می دهد در ارسال آن نوع اطلاعات امساک و یا آنها را تلطیف و تعدیل می کند. همچنین در ارتباطات عمودی بالا به پایین اگر مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به زیر دستان خودداری کنند این امر باعث می شود مرئوسان نسبت به آنان بی اعتماد شوند و نتوانند پاسخ هایی صحیح و درست به پیام های ارتباطی آنان بدهند.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی