استخدام موفق

استخدام صحیح

  یکی از مهمترین وظایف مدیریت هر سازمان آن است که با اختصاص بودجه ی کافی و جلب همکاری متخصص روانشناس کار و به ویژه روانشناس کارکنان، شرایطی را به وجود آورد تا بهترین افراد برای تصدی مشاغل گوناگون سازمان انتخاب شوند. برای این منظور ابتدا باید خصوصیاتی را که منجر به موفقیت فرد در هر شغل میشود مشخص ساخت و بعد از ابزار و وسایلی برای اندازه گیری این خصوصیات در داوطلبان تصدی آن شغل استفاده کرد.

برای اینکه مناسب ترین فرد برای هر شغل انتخاب شود ابتدا لازم است جزئیات و مشخصات آن شغل خاص شناخته شوندو بعد خصوصیات فردی که قرار است تصدی آن را به عهده گیرد، به طور دقیق و با ذکر جزئیات کامل آن مشخص شود. برای سنجش خصوصیات گوناگون شخصیتی داوطلبان تصدی یک شغل، می توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد.

استخدام موفق

اطلاعات مورد نیاز درباره ی افراد را میتوان با روشهای گوناگون مثل پرسشنامه، فرم درخواست استخدام، تحقیقات محلی، معاینات پزشکی و روانشناختی، معرفی نامه هایی که از طرف افراد صاحب صلاحیت صادر می شوند و نظایر آن به دست آورد؛ اما مهمترین و با ارزشترین روشهای انتخاب کارکنان، استفاده از آزمون ها و مصاحبه ی استخدامی است.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی