صفات و نیازهای شخصیتی

تیپ رفتاری و مدل رفتاری

یکی از روش‌های مطالعه ی تفاوت‌های فردی در شخصیت آن است که ببینیم چگونه مردم در صفات شخصیتی مهم، با یکدیگر تفاوت دارند.

سالها قبل، هنری موری (1938) فهرستی از نیازهای انسانی ارائه داد که بعداً “صفات شخصیتی” نام گرفتند. هر نیاز یک نوع تلاش یا میل درونی برای انجام دادن فعالیتی است. بدین ترتیب اگر شخص نیازی قوی برای سلطه جویی بر دیگران داشته باشد، صفت شخصیت بارز وی سلطه جویی است.

  نیازها در صفات شخصیتی به شیوه های مختلف، بر مردم اثر می‌گذارند. افراد سلطه جو غالباً جذب پست‌های رهبری و مدیریت می‌شوند، خود را درگیر جروبحث یا مشاجره با دیگران می‌سازند. هر نیاز منتهی به نوعی کشش یا گرایش برای رفتار کردن به روشی خاص می‌شود.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی