محاسن و معایب مدیریت بر مبنای هدف

مدیریت بر اساس اهداف

 تجربه های کسب شده از کاربرد روش های مدیریت بر مبنای هدف حاکی از آنند که این روش محاسن و معایب متعددی دارد.

 محاسن مدیریت بر مبنای هدف:

 1.  توسعه مجاری ارتباطی کارکنان و مدیران.
 2. ایجاد توافق میان کارکنان و مدیران در مورد محتوای کار و اهمیت نسبی وظایف عمده.
 3.  بهبود شیوه به کارگیری منابع انسانی و بهره وری کارکنان.
 4.  پیشرفت کارکنان و ارتقای کیفی مهارت و توانایی آنها.
 5.  بهبود عملکرد کارکنان و افزایش تعهد آنان به تحقق اهداف.
 6.  بهبود معیار های ارزیابی عملکرد کارکنان.
 7.  بهره‌مند شدن سازمان از توان خلاقیت و استعدادهای بالقوه کارکنان در نوآوری.
 8. بهبود فراگرد برنامه ریزی کلی در سازمان.

مدیریت بر مبنای هدف معایب مدیریت بر مبنای هدف:

 1.  وقت گیری بیش از حد.
 2.  تاکید بیش از حد بر مستند سازی مکاتبات.
 3.  عدم امکان تعدیل سریع اهدافی که در عمل غیرمنطقی به نظر می رسند .
 4. عدم امکان ارزیابی میزان موفقیت واقعی در تحقق اهداف.
 5.  وابسته بودن میزان موفقیت این روش به میزان حمایت مدیران عالی.
 6.  عدم تعریف اهداف در حد مطلوب به دلیل وابستگی آن به میزان توانایی کارکنان در تعیین اهداف.
 7.  فقدان سیستم های نظارتی و هدایت کننده برای تضمین پیشرفت کار در مسیر نیل به اهداف مورد توافق. 

همانطور که ملاحظه می شود در برخی از محاسن و معایب کاربرد روش مدیریت بر مبنای هدف نظیر عدم حمایت کافی مدیران عالی با توجه به اینکه موقعیت های خاص مطرح شده اند زیرا میزان حمایت مدیران عالی از یک موقعیت به موقعیت دیگر متفاوت خواهد بود یعنی ممکن است موقعیت هایی نیز وجود داشته باشند که مدیران عالی به حد کافی از کاربرد این روش حمایت کنند بنابراین معایب و محاسن کاربرد این روش باید با توجه به عوامل متعددی که در هر موقعیت وجود دارند در نظر گرفته شوند

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی