مدیریت کیفیت جامع و مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع

انقلاب مدیریت کیفیت جامع در اواسط سال 1980 صورت گرفت. اما قبل از آم معیار و ملاک لوح کیفیت ملی مالکوم بالدریچ بود که برای شرکت های بزرگ و کوچک انگیزه ای ایجاد کرده بود تا روش هایشان را در مدیریت منابع انسانی مورد تجدید نظر قرار دهند. نکات جالب در مدیریت منابع انسانی می گوید که چگونه یک شرکت کوچک می تواند از اصول مدیریت کیفیت جامع و مدیریت موثر منابع انسانی جهت رقابت با شرکت های خیلی بزرگ استفاده نماید.

متاسفانه برنامه های مدیریت کیفیت جامع نتوانست پاسخگوی نیازهای مشتریان و بهینه سازی تولید گردد. در بسیاری از موارد مدیران به کیفیت به عنوان یک مطلب زودگذر می نگرند و زمانی هم که نتایج دلخواه آنان به سادگی به دست نیاید دلسرد می گردند. در نتیجه 75 درصد برنامه هایی که در سال 1982 شروع شده بودند تا سال 1986 ادامه نیافت (استیوارت ، 76-72، 1992).

مدیریت منابع انسانی

بررسی های به عمل آمده حاکی از این است که مهمترین فن آوری های پیشرفت کیفیت تاکید بر منابع انسانی انگیزش کارکنان تغییر در فرهنگ شرکت و آموزش کارکنان دارد . سازمانهایی که به خاطر کیفیت محصولات و خدمات شهرت یافته اند اعتقاد راسخ دارند که کارکنان در کیفیت کار نقش کلیدی دارند (شتی ، 182-175، 1989، کانتر ، استین و جیک ، 1991).

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی