اهمیت آموزش کارکنان

اهمیت آموزش کارکنان سازمان

  باور داشته باشیم فرایند آموزشی پیچیده است و مدیران، کارشناسان و مربیان و مدرسان یک دوره ی آموزشی باید قبل از آغاز هرگونه فعالیت آموزشی نسبت به پیچیدگی های وظایف خویش آگاه باشند.

آشنایی مدیران و کارشناسان آموزش با اصول و مفاهیم اساسی روانشناسی الزامی است و اگر مباحث کلی روانشناسی یادگیری و نظریه های یادگیری، یا حداقل نتایج حاصل از نظریه های یادگیری و شیوه ی استفاده از این نتایج را نشناسند، قادر به طراحی و اجرای یک دوره ی آموزشی اثربخش نخواهند بود.

اساس آموزش، ایجاد تغییر در ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری یادگیرنده است و تا هنگامی که مدیر آموزش با مفاهیم یادگیری آشنا نباشد، کوشش های او در زمینه ی ارایه ی فرصتهای مناسب آموزشی برای کارکنان سازمان نیز به جایی نخواهد رسید. هرچند تعداد نظریه های یادگیری زیاد است، ولی برای سهولت مطالعه میتوان این نظریه ها را در چند دسته ی کلی تقسیم بندی کرد.

بعضی دیگر از روانشناسان این نظریه ها را در طبقه بندیهای محدودتر مثل گروه نظریه های محرک – پاسخ، نظریه های شناختی و نظریه های مبتنی بر روانشناسی انسانی طبقه بندی میکنند. هرچند آگاهی مدیران و کارشناسان آموزش نسبت به نظریه های یادگیری الزامی است، ولی نباید تصور شود که این آگاهی میتواند مشکلات مربوط  به نیروی انسانی سازمانها را حل کند.آشنایی مدیران و کارشناسان آموزش با آموزش و یادگیری بزرگسالان یا بزرگسال آموزی میتواند موجبات افزایش اثربخشی سازمانها را فراهم آورد.

نگرشها و روشهای آموزشی متداول در بیشتر دبستانها، دبیرستانها و دانشگاههای کشور از دیرباز بر پایه ی مفاهیمی بوده است که اصطلاحاً به آن “خردسال آموزی” گفته می شود. اما این نوع نگرشها و روشهای آموزشی دارای نقایص خاص خود هستند و طی آن رشد همه جانبه ی شخصیت یادگیرنده مورد توجه قرار نمیگیرد. اما در روش “بزرگسال آموزی” مفاهیمی مورد نظر است که با آنچه در خردسال آموزی اعمال می شود تفاوت های عمده ای دارد. کارکنان سازمانها افراد بزرگسالی هستند که برای آموزش فنون و مهارتهای شناختی، عاطفی و رفتاری به آنان، باید از روشهای موثر استفاده کنیم.

 

آموزش کارکنان

 

صاحب نظران در زمینه ی بزرگسال آموزی توانسته اند مدیران و کارشناسان آموزش را با مفاهیم جدیدی آشنا کنند، شیوه های اثربخش یادگیری و آموزش کارکنان را به آنان بیاموزند و دریچه ای جدید به روی مسئولان بهبود منابع انسانی سازمانها بگشایند. در بزرگسال آموزی نسبت به یادگیرندگان توجه بیشتری معطوف میشود و تجربه ی آنان به عنوان منبعی با ارزش تلقی میگردد. تلاش برای یادگیری بر عهده ی یادگیرنده خواهد بود وآموزش دهنده نیز نقش تسهیل کننده یادگیری را به عهده میگیرد.

زمینه برای بحث
  یکی از مهم ترین دلایل پایین بودن سطح اثربخشی و سودمندی دوره های آموزشی کارکنان سازمان ها آن است که مدیران و کارشناسان آموزش سازمانها با نظریه های یادگیری آشنایی کافی ندارند و به همین دلیل فنون و شیوه های آموزشی را بر اساس روشهای سنتی یا “خردسال آموزی” انتخاب و به کار میگیرند. با توجه به اینکه نقش آموزش کارکنان در افزایش سطح بهره وری شغلی و سازمانی زیاد است و نیز تنها با برگزاری دوره های آموزشی اثربخش میتوان بهره وری سازمانها را فزایش داد، سعی کنید به سوالهای زیر پاسخ دهید:

  • چرا در بعضی از کشورها آشنایی و به کار گیری شیوه های اثربخش تر آموزشی در چند دهه ی گذشته مورد توجه قرار گرفته و شیوه های کمتر اثربخش و سنتی آموزش منسوخ شده است؟
  • چرا توجه و به کارگیری شیوه های اثربخش آموزشی در سازمانهای آموزشی کشورمان چندان مورد شناسایی و توجه قرار نگرفته است؟
  • از چه راهبردهایی میتوان برای گسترش و به کارگیری مفاهیم و فنون بزرگسال آموزی در کشور استفاده کرد؟

فروشگاه اصول مدیریت کسب و کار

فایلهای آموزشی و کاربردی

شرح وظایف – تیپ های رفتاری – ساختار سازمانی

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی