رهبری سازمانی

سبک های رهبری در سازمان

سبک رهبری شما چیست؟ رهبر باید بتواند بر رفتار دیگران تاثیر بگذارد. رهبران باید با این توانایی چه کنند؟  به بیان دیگر وظایف رهبران چیست؟   اغلب جامعه شناسان دو گونه ...
رهبری سازمان - رهبران میانی

رهبران میانی – فشار گیر افتادن در میانه سازمان

 یکی از بدترین و سخت ترین چیزها درباره رهبر بودن در میانه ساختار سازمانی این است که نمی توانید از موقعیت خودتان مطمئن باشید. شما به عنوان یک رهبر قدرت و اختیاراتی دار...