برای رشد فردی و سازمانی ،با توجه تیپ رفتاری و چشم اندازهایی که داریم باید مهارتهای مختلف کسب کنیم ، که در دوره های تعریف شده
” از کارآفرینی تا بازآفرینی “ تمامی نیازهای فردی و سازمانی متقاضی تامین می گردد .
این دوره ها بصورت حضوری و مجازی برای فراگیر طرح ریزی شده است که با رویکرد ارتقاء توان علمی و عملی برگزار می گردد .