خط مشی چیست؟

خط مشی - policy

مشخص کننده تصمیمات آنی، که باید در داخل سازمان  اتخاذ شود. خط مشی ها را می توان با توجه به موضوع آن ها، با عنوان خط مشی های دولتی ، خط مش های تجاری، یا خط مشی های شخصی و غیره نامگذاری کرد. خط مشی، یک برنامه عمومی است که به منزله راهنمای عمل، در نظر مدیران قرار می‌گیرد و نحوه اجرای برنامه را برای مشمولان اجرایی سازمان معین می‌کند. ضمن آن که وسیله موثری برای کنترل عملیات به شمار می آید.

 خط مش باید از ویژگیهای ذیل برخوردار باشد:

1-  صراحت و وضوح:

 خط مشی باید مشخص ثابت واضح و گویا باشد به طوری که برای افراد سطوح مختلف سازمان قابل درک باشد.

2- قابلیت اجرا:

خط مشی باید قابل اجرا باشد؛ به طوری که اجرای آن با توجه به توانایی‌ها و ویژگی‌های بخش‌ها و واحدهای مسئول در سازمان امکانپذیر باشد

3- انعطاف پذیری:

خط مشی باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن ایجاد ثبات نسبی در نحوه فعالیت و عملکرد سازمان با وضعیت های متغیر و موقعیت های جدید قابل انطباق باشد.

4- جامعیت:

خط مشی باید به گونه‌ای تنظیم شود که همه جوانب کار را مورد ملاحظه قرار دهد و پاسخگوی همه شرایط و حالت های پیش بینی شده باشد.

5- هماهنگی:

 اجزای خط مشی باید با هم هماهنگ باشند؛ به طوری که بتواند همه واحدها و سازمان‌های ذیربط را به طور هماهنگ در جهت تحقق اهداف برنامه هدایت کنند.

6- مستدل بودن:

خط مشی باید مستدل و مبتنی بر تصمیم‌های منطقی باشد که بر مبنای اطلاعات صحیح و مرتبط با موضوع می شوند.

7- متمایز بودن از قوانین:

 خط مشی قانون نیست و قابل تفسیر است.

8- کتبی بودن:

خط مشی باید به طور مدون و مکتوب ارائه شود.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی