استراژی تثبیت

استراتژی تثبیت

 اگر مصرف کنندگان بازار هدف نام تجاری را از روی عادت خریداری کنند و به آن خو گرفته باشند استراتژی بازاریابی آن این است که این رفتار را در آنها حفظ و تثبت کنند . این مسئ...