کوکا کولا

کوکا کولا و اشتباهات

اشتباه برنامه ریزی کوکاکولا در این بخش، مثال زنده ای از چالش و ریسک های تصمیم گیری مدیریتی را ملاحظه می کنیم. علی رغم برنامه ریزی دقیق و تحقیق کافی، تصمیم مدیریت با بن...