تیم سازی

تیم

سوای اینکه بچه چندم خانواده هستید در نظر بگیرید بچه سوم خانواده  چه مزه ای دارد، شما در انتخاب افرادی که دور و برتان هستند دخالت نداشته اید. وقتی به دنیا آمدید آنها هم...
رویه های سازماندهی اثر بخش

رویه های کاربردی در سازماندهی

 افزایش اثربخشی سازماندهی مستلزم آشنایی سازمان دهندگان با روندها و گرایشهای مهم در محیط سازمانی جدید است برخی از این روند ها عبارتند است: کوتاه ساختن خط فرمان: بدین ...