سازمان های قرن بیست و یکم

شرکت های بزرگ در قرن بیست و یکم

شرکت های بزرگ بایستی به واحدهای کوچک و سریع تبدیل شوند وگرنه شانسی برای بقاء در قرن بیست و یکم نخواهند داشت. از طرف دیگر فناوری این فرصت را برای شرکت‌های بزرگ فراهم آ...