صفات شخصیتی

پنج صفت شخصیتی مهم

بسیاری از روانشناسان معتقدند که ساخت اصلی شخصیت آدمی به وسیله ی پنج صفت کلی نشان داده می شود که عبارت اند از: (1) برونگرایی، (2) خوشایندی، (3) وظیفه شناسی (با وجدان بودن)، (...
مدیریت منابع انسانی

سنخ شخصیتی و انتخاب شغل

تفاوت فردی در شخصیت می تواند بر انتخاب شغل نیز اثر بگذارد. بر اساس نظریه ی هولند مردم تمایل دارند شغلی را انتخاب کنند که با شخصیت آنان همخوانی داشته باشد(هولند،1973) علا...
سایت ساز