تیپ های رفتاری در کارتون

تیپ های رفتاری در شخصیت های کارتونی

    برای شناسایی تیپ رفتاری و ارزیابی واکنش ها به کنش های محیطی در چهار بعد نیروی انسانی را مورد ارزیابی قرار دهید که شامل موارد ذیل می‎باشد: 1- نوع برخورد ما با دن...
فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی

 اشتغال نقش بسیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. علاوه بر تامین نیازهای زندگی باعث احساس امنیت و هویت مثبت میشود. عوامل گوناگون درونی و بیرونی ممکن است محیط...