بازاریابی عصبی - نورومارکتینگ

 دور از سوء ظن باشید: ناخودآگاه مشتری را ارضا کنید

نورومارکتینگ  به مشتری از طریق افزایش رهبری محصول و فروشنده نفوذ کنید.  ظاهر فیزیکی خود را بهبود بدهید تا مشتری را تحت تاثیر قرار دهید.  مغز مشتری خیلی برای فروشنده آ...
اهمیت زنان در وب

اهمیت زنان در وب

زنان با نیروی باورنکردنی در حال وارد شدن به فضای آنلاین هستند. آنها در حال حاضر ۵۵ درصد جمعیت آنلاین را تشکیل می دهند. این نسبت در سال ۲۰۰۰ عدد ۴۸ را نشان می داد. از  آن ...
بازاریابی خدمات

بازاریابی خدمات

در سالهای کنونی رشد فزاینده خدمات به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا درآمده است. درایالات متحده آمریکا به سبب افزایش ثروت، احساس به داشتن زمان بیشتر برای تفریح و پیچ...