ارتباط موثر

ارتباط موثر متناسب با تیپ رفتاری

 آیا این برایتان آشناست؟  تا حالا شده که صحبت کنید و اتفاق بیفتد مشتری احتمالی تان به کارهای شما نیاز دارد. (و شما درست همان موقع محصولتان را به او معرفی می کنید). به شد...
صفات شخصیتی

پنج صفت شخصیتی مهم

بسیاری از روانشناسان معتقدند که ساخت اصلی شخصیت آدمی به وسیله ی پنج صفت کلی نشان داده می شود که عبارت اند از: (1) برونگرایی، (2) خوشایندی، (3) وظیفه شناسی (با وجدان بودن)، (...
تیپ رفتاری و مدل رفتاری

صفات و نیازهای شخصیتی

یکی از روش‌های مطالعه ی تفاوت‌های فردی در شخصیت آن است که ببینیم چگونه مردم در صفات شخصیتی مهم، با یکدیگر تفاوت دارند. سالها قبل، هنری موری (1938) فهرستی از نیازهای انس...