آشنایی با اصول HRM

HRM شامل درست ساختن سازمان ، ایجاد انگیزه و رهبری موثر ، به دست آوردن و رشد افراد مناسب ، پرداخت و رفتار عادلانه با آنها و درگیر كردن آنها در كارها بصورت موثر است. به مع...
تمرکز بر بازدارنده ها

تمرکز بر بازدارنده ها، نه هزینه ها

 بهبود مستمر موضوع حیاتی در قرن بیست و یکم خواهد بود، زیرا هر جا که نگاه می کنیم رقابت شدیدتر شده است.   پیشرفت فناوری عامل اصلی در رقابت است . به طوری که محصول تولیدی ...