تمرکز بر بازدارنده ها

تمرکز بر بازدارنده ها، نه هزینه ها

 بهبود مستمر موضوع حیاتی در قرن بیست و یکم خواهد بود، زیرا هر جا که نگاه می کنیم رقابت شدیدتر شده است.   پیشرفت فناوری عامل اصلی در رقابت است . به طوری که محصول تولیدی ...