دارایی برند چیست ؟

قدم اول در ممیزی دارایی برند و پیش از انجام یک تحقیق جدید، بررسی دقیق تمامی اطلاعات قابل دسترسی کنونی است. درباره برند چه می دانیم؟ یکی از مشکلات تحقیقات برند این است ...
هزینه - منفعت 1برند

 تئوری وسیله – هدف و تکامل برند

 تئوری وسیله هدف این امکان را برای مدیران فراهم می آورد تا به دقت باروش هایی که با آنها مفهوم برندشان به مرور زمان کامل خواهد شد را شناسایی کنند.  این تکامل دارای شش م...