عصر جدید نیاز به سازمان های جدید دارد

عصر جدید نیاز به سازمان های جدید دارد

 جهان فردا راه های جدید روابط را به همراه خواهد آورد و شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بر موانع سازمانی ناشی از انجام متفاوت کارها فائق آیند. همانطور که مایکل همر می گوی...