ارزشیابی و انتخاب برند

ارزیابی برند

گزینه های ارزیابی برند

 برای انتخاب در بین برند ها مصرف کننده باید تصمیم بگیرد کدام یک از معیارهای ارزشیابی را مورد استفاده قرار دهد و به نوعی اصل  تصمیم گیری را به کار ببندد معیارهای ارزشیابی گاهی اوقات معیارهای انتخاب نیز نامیده می شوند که ویژگی های محصول هستند عملکردی نمادین و احساسی که بر اساس آنها عملکرد نسبی گزینه های رقابتی با یکدیگر مقایسه می شود اصل تصمیم گیری راهبردی است که مصرف کننده به همین دلیل بررسی اطلاعات قابل دسترس و رسیدن به یک انتخاب را استفاده می کند با این حال مصرف کنندگان برخی از ویژگی های ملموس را به عنوان نشانه ها یا علائم جایگزین این ویژگی جایگزین کیفیت به کار می روند و به نظر می رسد این یک فرهنگ جهانی باشد .

نام تجاری و برند

اصول تصمیم گیری و انتخاب برند

اصول تصمیم گیری را می توان به دسته بندی جبرانی و غیر جبرانی تقسیم بندی کرد.

قواعد جبرانی اجازه می‌دهند عملکرد ضعیف یکی از ویژگی ها با عملکرد خوب سایر ویژگی ها جبران شود در حالی که اصول تصمیم گیری غیر جبرانی راهبردهای ساده تری هستند که به واسطه آنها مصرف کنندگان یک استاندارد واحد را به کار می‌گیرند و گزینه هایی را که با آن مطابقت ندارند حذف می کنند.

 این اصول با کسب تجربه بهبود می یابد و در حافظه ثبت می شود و به هنگام لزوم قابل فراخوانی هستند در سایر اوقات ممکن است مصرف کنندگان در طی مسیر با استفاده از بخشی از اصول موجود در حافظه خود اصول جدیدی را به وجود آورند و در همان لحظه تصمیم گیری کنند برای مثال ما ممکن است از بین دو برند قهوه آماده بر اساس دانش جزئی خود از قیمت ها رنگ بسته بندی و تجربه مبهمی از تم مورد علاقه خود دست به انتخاب بزنیم.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی